International Business Studies (8-semestrig) - Fachhochschule Aachen

Fakultät/Fachbereich: 
Wirtschaft & Recht
Abschluss: 
Bachelor
Regelstudienzeit: 
8 Semester
Standort: 
Aachen
Sprachen: 
Deutsch
Studienform: 
Vollzeitstudium
Internationaler Studiengang